Όροι Διαγωνισμού

 [1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Γαλατσίου 33 και Μαρκορά, με ΑΦΜ 094438998 (περαιτέρω «η Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με την ονομασία «25 χρόνια Edenred: Η εμπειρία μας, εμπειρίες για όλους εσάς» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον διαδικτυακό τόπο www.edenred.gr/25years/terms («εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

[2] Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,  κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι των ηλεκτρονικών λύσεων Edenred (περαιτέρω «οι Συμμετέχοντες»). Από τον Διαγωνισμό, εξαιρούνται οι κάτοχοι ανώνυμων καρτών Spendeo, καθώς οι ανώνυμες κάρτες Spendeo δεν προστίθενται στο MyEdenred.

[3] Αποκλεισμός Συμμετοχής: Στο Διαγωνισμό αυτό δεν μπορούν να λάβουν μέρος: α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και οι εργαζόμενοι του Συνεργάτη, β) οι προμηθευτές της Διοργανώτριας, γ) οι σύζυγοι, οι έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω, δ) όσοι δεν είναι άνω των 18 ετών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο απόδοσης του Δώρου.

[4] Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 16/03/2021, ώρα 08:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την 31/12/2021, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού την 31/12/2021, ή την τροποποιημένη ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού, δεν θα ληφθούν υπόψη εκπρόθεσμες συμμετοχές.

[5] Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Ο Διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά σε κατόχους ηλεκτρονικών λύσεων Edenred, που έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον μία ενεργή κάρτα, την οποία έχουν εγγράψει στον προσωπικό τους MyEdenred λογαριασμό. Κάθε κάτοχος που πληρεί τα παραπάνω κριτήρια, μπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα https://www.myedenred.gr/el-GR/webapp/#/generate-promo-code και να λάβει έναν μοναδικό κωδικό. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επισκεφθεί τη σελίδα www.edenred.gr/25years/contests και να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα συμμετοχής, ώστε να αποκτήσει μία συμμετοχή στην κλήρωση.

Τα απαραίτητα πεδία προς συμπλήρωση στη φόρμα συμμετοχής είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, μοναδικός κωδικός.

[6] Δώρα: Εικοσιπέντε (25) τυχεροί κερδίζουν ένα από τα παρακάτω δώρα, σύμφωνα με τον τρόπο ανάδειξης Νικητών, που αναφέρεται στο άρθρο 7. Τα Δώρα είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα.

1ος νικητής: iPhone 12 64GB Black

2ος νικητής: Huawei P40 128GB 4G+ Smartphone Μαύρο

3ος νικητής: Xiaomi Mi Electric Scooter Pro2

4ος νικητής: Mi Robot Vacuum Mop Pro Black

5ος νικητής: Ticket Compliments Gift Card, αξίας 100€

6ος νικητής: Ticket Compliments Gift Card, αξίας 100€

7ος νικητής: Ticket Compliments Gift Card, αξίας 100€

8ος νικητής: Ticket Compliments Gift Card, αξίας 100€

9ος νικητής: Ticket Compliments Gift Card, αξίας 100€

10ος νικητής: Ticket Compliments Gift Card, αξίας 100€

11ος νικητής: Ticket Compliments Gift Card, αξίας 100€

12ος νικητής: Ticket Compliments Gift Card, αξίας 100€

13ος νικητής: Ticket Compliments Gift Card, αξίας 100€

14ος νικητής: Ticket Compliments Gift Card, αξίας 100€

15ος νικητής: Κάρτα MyBenefits, αξίας 100€

16ος νικητής: Κάρτα MyBenefits, αξίας 100€

17ος νικητής: Κάρτα MyBenefits, αξίας 100€

18ος νικητής: Κάρτα MyBenefits, αξίας 100€

19ος νικητής: Κάρτα MyBenefits, αξίας 100€

20ος νικητής: Κάρτα MyBenefits, αξίας 100€

21ος νικητής: Κάρτα MyBenefits, αξίας 100€

22ος νικητής: Κάρτα MyBenefits, αξίας 100€

23ος νικητής: Κάρτα MyBenefits, αξίας 100€

24ος νικητής: Κάρτα MyBenefits, αξίας 100€

25ος νικητής: 3 ημέρες - 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με πρωινό στο 4* Portaria Hotel and Spa - Πορταριά Πηλίου. Το δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι τις 30/06/2022 (κατόπιν διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου, με εξαίρεση τις αργίες).

[7] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών: Εικοσιπέντε (25) Νικητές και από δύο (2) επιλαχόντες θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διεξαχθεί στις 10/01/2022 στις 12μμ, στα γραφεία της Διοργανώτριας (Γαλατσίου 33, Αθήνα) και η οποία θα διενεργηθεί με τη χρήση online εργαλείου για την τυχαία ανάδειξη νικητών. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι Συμμετέχοντες δεν μπορούν να κερδίσουν πάνω από ένα δώρο.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να παραβρεθεί στην κλήρωση, θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τη Διοργανώτρια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info-gr@edenred.com εικοσιτέσσερις (24) ώρες νωρίτερα.

[8] Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν είναι σύμφωνες με τους όρους του παρόντος.

[9] Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

[10] Οι Νικητές έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την απόδοση του Δώρου.

[11] Ενημέρωση για την κατακύρωση: Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους Νικητές του Διαγωνισμού, μέσω του σταθερού ή κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, προκειμένου να τους ενημερώσουν σχετικά με το ότι κέρδισαν στο Διαγωνισμό. Οι Νικητές θα ενημερώσουν τη Διοργανώτρια εάν αποδέχονται το Δώρο.

Σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της πρώτης επικοινωνίας, τότε τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί των Δώρων. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει τα Δώρα στους επιλαχόντες Νικητές.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη εύρεση των Νικητών, εφόσον ακολουθηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία αναζήτησής τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών επειδή δεν απάντησαν για οποιονδήποτε λόγο στις τηλεφωνικές κλήσεις που τους έγιναν ή στο email που τους στάλθηκε ή επειδή ο αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου ή η διεύθυνση email που δήλωσαν δεν είναι ορθός/ή ή έχει απενεργοποιηθεί ή για οποιοδήποτε άλλο σχετικό λόγο.

[12] Ευθύνη: Η Διοργανώτρια ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων μόνο για τη διάθεση των Δώρων στους Νικητές, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η συμμετοχή στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και ρητά εξαιρούνται περιστατικά ελαφράς αμέλειας ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται η ευθύνη της Διοργανώτριας σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδεχομένως να συντρέξουν στο πρόσωπό της. Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων κατά τα εις το παρόν προβλεπόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Διαγωνιζομένων. Σημειώνεται ότι η Διοργανώτρια δεν έχει, ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη, καθώς επίσης ούτε υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Νικητών για τυχόν ελαττώματα των Δώρων ή κακή χρήση αυτών. 

[13] Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.edenred.gr/25years/terms

[14] Πληροφόρηση – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

[14.1] Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων: Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 (GDPR). Η Διοργανώτρια χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και ακολουθεί τους απαραίτητους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Διοργανώτρια συλλέγει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία έκαστος Συμμετέχων ανακοινώνει στη Διοργανώτρια και συγκεκριμένα τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο,  τηλέφωνο επικοινωνίας και μοναδικός κωδικός. Η Διοργανώτρια συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντα αποκλειστικά και μόνο για τους άνω αναφερόμενους σκοπούς και τα προσωπικά δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερωτικών ειδοποιήσεων για υπηρεσίες, προϊόντα και προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται και επεξεργάζονται από τη Διοργανώτρια μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης του ενδιαφερόμενου μέρους.

[14.2] Τα Δικαιώματα του Συμμετέχοντα: Έκαστος Συμμετέχων πληροφορείται ότι έχει δικαίωμα ενημέρωσης (διαφάνεια), ότι μπορεί  να αιτηθεί πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει στη Διοργανώτρια, (δικαίωμα πρόσβασης), να αιτηθεί τη διόρθωση ή/και διαγραφή των Προσωπικών του Δεδομένων (δικαίωμα διόρθωσης δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ενώ ο Συμμετέχων μπορεί να ζητήσει και τη διαβίβαση των δεδομένων του από τη Διοργανώτρια σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (δικαίωμα στη φορητότητα), δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση, αποστέλλοντας σχετική αίτηση στη Διοργανώτρια ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo.greece@edenred.com. Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων του Συμμετέχοντα, η Διοργανώτρια θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντας γραπτώς το Συμμετέχοντα για την ικανοποίηση του αιτήματος, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Κάθε υποκείμενο δικαιωμάτων έχει δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

[14.3] Διαβίβαση σε Τρίτους: Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται προς επεξεργασία σε τρίτα μέρη, ενώ θα διαβιβαστούν, κατ’εξαίρεση, στον υπεύθυνο του ξενοδοχείου τα στοιχεία επικοινωνίας του 25ου νικητή, προκειμένου να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του.

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να δημοσιεύσει και χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς το όνομα των Νικητών καθώς και το φωτογραφικό υλικό από την παράδοση των Δώρων, η δε συμμετοχή στο Διαγωνισμό ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή του και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών τους δικαιωμάτων αζημίως.

[15] Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας www.edenred.gr/25years με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

[16] Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

[17] Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.