ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ»

 

Το Πρόγραμμα Πάθος για τους Πελάτες έχει στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών της Edenred μέσω ενός εργαλείου το οποίο επιτρέπει στην Edenred να διαχειρίζεται έρευνες, να τις αναλύει και να ταξινομεί τις προτάσεις των πελατών για την κατανόηση τους. Για να το κάνει αυτό, η λύση αυτή χρησιμοποιεί διαδικασίες κατάρτισης προφίλ προκειμένου να αποφασιστεί τι χρειάζεται να απαντηθεί με ενέργειες που ενισχύουν την ικανοποίηση τους.

Ο όμιλος της Edenred, ενεργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας ενημερώνει ότι, μέσω της Medallia, συλλέγει και χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

 • Για κάθε πελάτη: Ταυτότητα και δεδομένα που αφορούν την προσωπική του ζωή (π.χ. όνομα, επώνυμο, προσωπική διεύθυνση, προσωπικός αριθμός κινητού τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.)
 • Για επαγγελματίες: Δεδομένα επαγγελματικής ζωής (π.χ. επάγγελμα, επαγγελματική διεύθυνση, επαγγελματικός αριθμός τηλεφώνου, μορφή επιχείρησης, κ.λπ.)
 • Για διαδικτυακούς επισκέπτες: Δεδομένα αναγνώρισης μέσω υπολογιστή (π.χ. διεύθυνση IP, πληροφορίες συσκευής, πληροφορίες περιηγητή κ.λπ.)

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από την Edenred για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Έρευνα των αναγκών και της ικανοποίησης του Πελάτη και τάσεις στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων:
 • Ορισμός των τυπικών προφίλ πελάτη και κατηγοριοποίηση αυτών των πληροφοριών
 • Ανάλυση των τάσεων μέσω κατάτμησης, φιλτραρίσματος, σύγκρισης προφίλ και περιοδική ανακεφαλαίωση
 • Προσωποποίηση των αλληλεπιδράσεων του πελάτη, συγκεκριμένα σχετικά με το ιστορικό Πελατών
 • Υποστήριξη για την αναγνώριση εμπορικών ευκαιριών σύμφωνα με την αξιολόγηση (feedback) των ατόμων
 • Αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης για παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με την εμπειρία των Πελατών
 • Αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης για προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με την αξιολόγηση του πελάτη
 • Αναγνώριση της ανάγκης συντήρησης σε λειτουργικές συνθήκες (έλεγχος τυχόν περιστατικών IT, έλεγχος σωστής λειτουργίας υποδομών, επίλυση προβλημάτων)

Οι παραπάνω πράξεις επεξεργασίας βασίζονται νόμιμα:

 • Στο έννομο συμφέρον της Edenred: είναι εντός του έννομου συμφέροντος της Edenred να αναπτύσσει μία πλατφόρμα ανάλυσης των αξιολογήσεων των πελατών προκειμένου να βελτιώνει τις παρεχόμενες προς τους πελάτες υπηρεσίες της, να αυξάνει την ικανοποίηση αυτών και να αναγνωρίζει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι προσβάσιμα  στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ομίλου της Edenred, κάθε ένας από αυτούς με ειδικά δικαιώματα πρόσβασης, σύμφωνα με την ανάγκη γνώσης που υπάρχει κάθε φορά.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτα μέρη, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο, όπως είναι εν προκειμένω οι κατωτέρω εταιρείες, μαζί με τυχόν υπεργολάβους τους, ρητά εξουσιοδοτημένους από τον όμιλο της Edenred για την εκτέλεση της αναληφθείσας υπηρεσίας:

 • Medallia, ο πάροχος της λύσης του λογισμικού το οποίο προσφέρεται ως υπηρεσία, ο οποίος εγγυάται τη λειτουργία και τεχνική του υποστήριξη.

Όλα τα δεδομένα θα φυλάσσονται στη βάση δεδομένων διακομιστών (servers) της Medallia που βρίσκονται στη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία (με backup διακομιστές (servers) που βρίσκονται στο Άμστερνταμ, στην Ολλανδία).

Ο όμιλος της Edenred, εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία θα συλλεγούν στο πλαίσιο της Medallia, δε θα μεταφερθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον δεν υπάρχει σχετική απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή καθιέρωση κατάλληλων και ικανών μέτρων τα οποία διασφαλίζουν την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας και θα διατηρηθούν για περίοδο 3 ετών. Μετά από αυτή την περίοδο, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διαγράφονται σύμφωνα με την αυτοματοποιημένη ρουτίνα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων σας. Υπό κάποιες συνθήκες και τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, έχετε επίσης το δικαίωμα εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Μπορείτε να ασκήσετε να δικαιώματα σας, με επισύναψη ενός αποδεικτικού ταυτότητας, στέλνοντας email στο: dpo.greece@edenred.com ή γράφοντας στην: EDENRED Ελλάδας – Νομικό Τμήμα – Γαλατσίου 33 και Μαρκορά, ΤΚ 11141, Αθήνα, Ελλάδα.

Για κάθε άλλο ζήτημα ή παράπονο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Εκπρόσωπο Προσωπικών Δεδομένων στέλνοντας email στη διεύθυνση dpo.greece@edenred.com. Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε ένα παράπονο σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων  όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www. dpa.gr), στην Ελλάδα.