ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ»

Το πρόγραμμα «Passion For Customers» στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών της Edenred μέσω ενός εργαλείου που επιτρέπει στην Edenred να διαχειρίζεται έρευνες, να τις αναλύει και να ταξινομεί τα σχόλια των πελατών της για να την καλύτερη κατανόηση τους. Για το σκοπό αυτό, η λύση χρησιμοποιεί τη δημιουργία προφίλ για να προσδιορίσει τι πρέπει να αντιμετωπιστεί με δράσεις για να αυξηθεί η ικανοποίησή των πελατών της.
 
Η εταιρεία με την επωνυμία «Υπηρεσίες Διατακτικών Α.Ε.Ε.» και η EDENRED S.E., εφεξής από κοινού καλούμενες ως “Edenred”, ενεργώντας από κοινού ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, σας ενημερώνουν ότι, μέσω της Medallia, συλλέγουν και χρησιμοποιούν τις ακόλουθες κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων:
- Για κάθε πελάτη: Δεδομένα ταυτότητας και προσωπικής ζωής (δηλ. ονοματεπώνυμο, προσωπική διεύθυνση, προσωπικός αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.)
- Για τους υποψήφιους πελάτες: Ταυτότητα (δηλ. όνομα, επώνυμο), δεδομένα επαγγελματικής ζωής (δηλ. εργασία, αριθμός επαγγελματικού τηλεφώνου)
- Για τις εταιρικές επιχειρήσεις: Δεδομένα επαγγελματικής ζωής (π.χ. εργασία, επαγγελματική διεύθυνση, αριθμός επαγγελματικού τηλεφώνου, είδος επιχείρησης κ.λπ.)
- Για ψηφιακούς επισκέπτες: Δεδομένα ταυτοποίησης ΤΠ (π.χ. διεύθυνση IP, πληροφορίες συσκευής, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης κ.λπ.)
 
Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Edenred για τους ακόλουθους σκοπούς:
Μελέτη των αναγκών και της ικανοποίησης των πελατών και των υποψήφιων πελατών, καθώς και των τάσεων στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων:
- Ορισμός τυποποιημένων προφίλ πελατών και κατηγοριοποίηση των πληροφοριών
- Ανάλυση τάσεων μέσω τμηματοποίησης, φιλτραρίσματος, σύγκρισης προφίλ και παρακολούθησης σε βάθος χρόνου
- Εξατομίκευση των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες, ιδίως όσον αφορά το ιστορικό με τους πελάτες
- Υποστήριξη για την αναγνώριση εμπορικών ευκαιριών με βάση το ατομικό feedback
- Αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με βάση την εμπειρία των πελατών και το feedback των υποψήφιων πελατών 
- Αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με βάση το feedback των πελατών
- Αναγνώριση της ανάγκης συντήρησης των λειτουργικών συνθηκών (έλεγχος τυχόν περιστατικών ΙΤ, έλεγχος της ορθής λειτουργίας των υποδομών, υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων)
- Η τοποθέτηση της Edenred στην αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της
 
Οι εν λόγω δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζονται νομικά:
- Στο έννομο συμφέρον της Edenred: η Edenred έχει έννομο συμφέρον να αναπτύξει μια πλατφόρμα ανάλυσης των αναφορών των πελατών της προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της, να αυξήσει την ικανοποίησή τους και να εντοπίσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
 
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι προσβάσιμα στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Edenred, καθένας από τους οποίους θα έχει ειδικά δικαιώματα πρόσβασης ανάλογα με το εύρος της τους να γνωρίζουν. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο εφόσον είναι απαραίτητο, δηλαδή στις ακόλουθες εταιρείες, μαζί με τους δικούς τους υπεργολάβους, που έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά από την Edenred για την εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας:
- Medallia, ο πάροχος λύσεων SaaS που εξασφαλίζει τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και εκτελεί διπλές τυφλές έρευνες για την Edenred
- η Ipsos, ειδική στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης που διενεργεί διπλές τυφλές έρευνες για την Edenred.
Όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων των διακομιστών της Medallia που βρίσκονται στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας (με εφεδρικούς διακομιστές που βρίσκονται στο Άμστερνταμ).
 
Η Edenred διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της Medallia δεν θα μεταφερθούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εάν δεν έχουν θεσπιστεί κατάλληλες και επαρκείς εγγυήσεις που να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 
Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για περίοδο 3 ετών, εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών βάσει της εμπειρίας των πελατών και του feedback των υποψήφιων πελατών και κυρίως τον εντοπισμό της θέσης της εν λόγω εταιρείας στην αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, για τον οποίο σκοπό τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται σύμφωνα με μια αυτόματη διαδικασία.
 
Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων σας. Υπό ορισμένες συνθήκες και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε και να επιτύχετε τον περιορισμό της δραστηριότητας επεξεργασίας δεδομένων.
 
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στη διεύθυνση: gdpr.edenred.gr ή εγγράφως στη διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 147, Μοσχάτο, 18346, Ελλάδα, EDENRED, υπόψιν Νομικού Τμήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την ταυτότητά σας, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε αποδεικτικό ταυτότητας, το οποίο θα διαγραφεί μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτότητας.
Για κάθε άλλο είδος αιτήματος ή καταγγελίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο προστασίας δεδομένων στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo.greece@edenred.com. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ελληνική αρχή προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση www.dpa.gr.