Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2019

Αποτελέσματα 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

Συνεχίζεται η διψήφια ανάπτυξη σε όλες τις επιχειρηματικές γραμμές και η σημαντική αύξηση στα κέρδη.

 Διψήφια ανάπτυξη στα κέρδη το πρώτο εξάμηνο και σε like-for-like1:

 • Συνολικά έσοδα – Αύξηση κατά 14.6% like-for-like και 16.8% όπως καταγράφηκε, στα 777 εκ. ευρώ.
 • EBITDA2- Αύξηση κατά 14.6% like-for-like και 23.0% όπως καταγράφηκε, στα 310 εκ. ευρώ
 • Καθαρά κέρδη, μερίδιο Ομίλου – Αύξηση κατά 17.9%, στα €146 εκ. ευρώ

***

 Στο πρώτο μισό του 2019 οι επιδόσεις like-for-like της Edenred ξεπέρασαν τους ετήσιους   στόχους ανάπτυξης:

 • Λειτουργικά έσοδα: Αύξηση κατά 14.4% (ετήσιος στόχος: πάνω από 7%)
 • Λειτουργικά EBIT3: Αύξηση κατά 14.9% (ετήσιος στόχος: πάνω από 9%)
 • Κεφάλαια από δραστηριότητες (Funds from operations - FFO)4: Αύξηση κατά 22.8% (ετήσιος στόχος: πάνω από 10%)

***

 Με σιγουριά για τις προοπτικές του 2ου μισού του έτους, η Edenred αναμένει ρεκόρ EBIT μεταξύ 520   εκ. ευρώ και 550 εκ . ευρώ5 για όλο το 2019, σε σύγκριση με τα  461 εκ. ευρώ του 2018.

 
 

Ο Bertrand Dumazy, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Edenred δήλωσε: «Σε συνέχεια της θετικής απόδοσης του 2018, η Edenred κατέγραψε μια επίσης σημαντική αύξηση των κερδών στο 1ο εξάμηνο του 2019. Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά διψήφια νούμερα σε κάθε επιχειρηματική γραμμή και σε κάθε γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του Ομίλου. Αξιοποιούμε τις νέες ευκαιρίες που δημιούργησε ο Όμιλος μέσα από τις πρόσφατη ανάπτυξη στο κομμάτι της ψηφιακής και προϊοντικής καινοτομίας. Επιπλέον, η ενσωμάτωση στις διάφορες επιχειρηματικές γραμμές των εταιρειών που απορροφήθηκαν τους τελευταίους μήνες, ενισχύει την ικανότητά μας να καλύπτουμε τις αυξανόμενες και απαιτητικές ανάγκες της αγοράς. Σίγουροι για τις προοπτικές μας για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, στοχεύουμε σε ρεκόρ EBIT μεταξύ 520 εκατομμυρίων ευρώ και 550 εκατομμυρίων ευρώ για το κλείσιμο του έτους.»

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στη Βενεζουέλα, οι like-for-like επιδόσεις και το currency effect υπολογίζονται προσωρινά εξαιρώντας την εν λόγω χώρα.

 

1 Η Like-for-like ανάπτυξη αντιστοιχεί στην οργανική ανάπτυξη, δηλαδή στην ανάπτυξη με σταθερά πεδία ενοποίησης και συναλλαγματικών ισοτιμιών

2 Earnings before interest, tax, depreciation and amortization: Είναι τα κέρδη μίας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, και το ποσό της απόσβεσης

3 Earnings before interest and taxes: Κέρδη προ Τόκων και Φόρων.

4 Προ άλλων εσόδων και εξόδων

5 Υπολογισμένο βάσει προσεγγιστικής μέσης ισοτιμίας Real Βραζιλίας/Ευρώ για το 2ο μισό της χρονιάς, ισοδύναμο με την τιμή κλεισίματος στις 30 Ιουνίου 2019

▬▬

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

Στη συνεδρίασή του στις 22 Ιουλίου 2019, το  Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου επανεξέτασε την ενοποιημένη οικονομική έκθεση των 6 πρώτων μηνών, που συμπληρώθηκαν στις 30 Ιουνίου 2019.

Βασικά οικονομικά στοιχεία 1ου εξαμήνου 2019:

(σε εκατομμύρια ευρώ)

1ο Εξάμηνο 2019

1ο Εξάμηνο 2018

Διαφορά % (καταγεγραμμένη)

Διαφορά %
(like-for-like)

Λειτουργικά έσοδα

748

640

+16.8%

+14.4%

Άλλα έσοδα (Α)

29

25

+15.6%

+19.1%

Συνολικά έσοδα

777

665

+16.8%

+14.6%

EBITDA

310

251

+23.0%

+14.6%

Λειτουργικά EBIT (B)

220

190

+15.6%

+14.9%

EBIT (A + B)

249

215

+15.6%

+15.4%

Καθαρά κέρδη, Μερίδιο Ομίλου

146

124

+17.9%

 

 
 • Συνολικά Έσοδα: Αύξηση κατά 16.8% στα 777 εκ. ευρώ

Τα συνολικά έσοδα του 1ου μισού του 2019 ανήλθαν στα 777 εκ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας αύξηση like-for-like κατά 14.6% σε σχέση με πέρυσι. Η καταγεγραμμένη αύξηση για την ίδια περίοδο ανήλθε στο 16.8%, συμπεριλαμβανομένης μίας θετικής προοπτικής κατά 4.4% (scope effect) που οφείλεται στις εξαγορές των τελευταίων μηνών, ενός δυσμενέστερου 2.1% λόγω ισοτιμίας (currency effect) και του ελαφρώς αρνητικού 0.1% που προέρχεται από την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

 

 • Λειτουργικά έσοδα: Αύξηση κατά 16.8% στα 748 εκ. ευρώ

Τα λειτουργικά έσοδα για τους πρώτους έξι μήνες του 2019 ανήλθαν στα 748 εκ. ευρώ με αύξηση 14.4% like-for-like. Η καταγεγραμμένη αύξηση των λειτουργικών εσόδων για την ίδια περίοδο ανήλθε στο 16.8%, συμπεριλαμβανομένης μίας θετικής προοπτικής κατά 4.5% (scope effect) που οφείλεται στις εξαγορές των τελευταίων μηνών, ενός δυσμενέστερου 2.1% λόγω ισοτιμίας (currency effect) και του ελαφρώς αρνητικού 0.1% που προέρχεται από την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων του 2018, η Edenred πέτυχε διψήφια ανάπτυξη στα οργανικά λειτουργικά έσοδα του 1ου εξαμήνου του 2019 σε κάθε επιχειρηματική γραμμή και γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του Ομίλου.

Αυτή η επίδοση απεικονίζει την αποτελεσματικότητα των οδηγών ανάπτυξης που ενεργοποιήθηκαν στον τομέα της επιχειρηματικής υπεροχής, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μιας πολύ-προϊοντικής και πολύ-καναλικής στρατηγικής πωλήσεων με σαφή προσανατολισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντικατοπτρίζει επίσης τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από τα πρόσφατα επιτεύγματα του Ομίλου στο κομμάτι της ψηφιακής και προϊοντικής καινοτομίας και κατέστησαν δυνατή τη γρήγορη βελτίωση της παγκόσμιας τεχνολογικής πλατφόρμας μέσα από τη σωστή κατανομή των πόρων. Με τη διαδικασία αυτή, η Edenred επιταχύνει την επέκτασή της παγκοσμίως στα προγράμματα πληρωμής μέσω κινητών που πλέον είναι διαθέσιμα σε 16 χώρες, όπως επίσης και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας πληρωμών app-to-app, σε Γαλλία και Βέλγιο. Επιπλέον, ο Όμιλος, συνέχισε να εμπλουτίζει το portfolio των προϊόντων του σε όλες τις επιχειρηματικές γραμμές, από τις πλατφόρμες employee engagement μέχρι τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με τη φορητότητα και τη διαχείριση των εταιρικών εξόδων.

Τέλος, η Edenred, χάρη στην εξαγορά της CSI στις ΗΠΑ, έχει ενισχύσει σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες Εταιρικών Πληρωμών.

 

 • Λειτουργικά έσοδα ανά επιχειρηματικό κλάδο

(σε εκ. ευρώ)

1ο Εξάμηνο 2019

1ο Εξάμηνο 2018

% μεταβολή (καταγράφηκε)

% μεταβολή
(like
-for-like)

Παροχές Εργαζομένων

472

420

+12.2%

+14.2%

Λύσεις Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου

192

161

+19.3%

+15.4%

Συμπληρωματικές Λύσεις

84

59

+43.1%

+13.2%

Σύνολο

748

640

+16.8%

+14.4%

 

Η επιχειρηματική γραμμή Παροχές Εργαζομένων απέφερε λειτουργικά έσοδα ύψους 472 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση 14.2%  like-for-like (+12.2% όπως καταγράφηκε) που αποτελεί το 63% του ενοποιημένου συνόλου. Πέραν της ισχυρής οργανικής ανάπτυξης, το πρώτο μισό του 2019 διαμορφώθηκε επιπλέον από την ενσωμάτωση των δύο πλατφορμών employee engagement, της Easy Welfare στην Ιταλία και της Merits & Benefits και Ekivita στο Βέλγιο. Αυτές οι καινοτόμες ψηφιακές πλατφόρμες είναι σχεδιασμένες να καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες των εταιρειών που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την αφοσίωση των εργαζομένων τους, τα κίνητρα και την αγοραστική τους δύναμη. Μέσα από αυτές τις πλατφόρμες, οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε μια πληθώρα ευέλικτων και εξατομικευμένων παροχών, καθώς και, σε προωθητικές ενέργειες του δικτύου των συμβεβλημένων εμπόρων. Αυτές οι εξαγορές ολοκληρώνουν το portfolio των λύσεων που προσφέρει η Edenred, η οποία δραστηριοποιείται ήδη σε αυτόν τον τομέα στη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τσεχία.

Στην επιχειρηματική γραμμή Λύσεις Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου, η οποία αντιπροσωπεύει το 26% του ενοποιημένου συνόλου, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν την περίοδο αυτή κατά 15.4% like-for-like (+19.3% όπως καταγράφηκε), στα 192 εκατ. ευρώ. Η Edenred έχει αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία για να ενισχύσει τις πωλήσεις της, κυρίως στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Νέα συμβόλαια υπεγράφησαν κατά το πρώτο εξάμηνο με σημαντικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των BP (πετρέλαιο & αέριο) στο Μεξικό και Carrefour στη Γαλλία. Στην Ευρώπη, συνεχίστηκε η αλματώδης αύξηση των προσφορών προς τον στόλο ελαφρών οχημάτων, ενώ, στη Λατινική Αμερική, η καινοτόμος διαχείριση εταιρικών εξόδων Empresarial γνώρισε τεράστια επιτυχία. Τα έσοδα της Edenred για το πρώτο μισό περιλάμβαναν επίσης τη συνεισφορά της Βρετανικής TRFC, για πρώτη φορά.

Η επιχειρηματική γραμμή Συμπληρωματικών λύσεων, η οποία περιλαμβάνει τις Υπηρεσίες Εταιρικών Πληρωμών, τα Κίνητρα & τις Επιβραβεύσεις και τα Δημόσια Κοινωνικά Προγράμματα, σημείωσε λειτουργικά έσοδα ύψους 84 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, σε σύγκριση με τα 59 εκατ. ευρώ που είχαμε το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η σημαντική αύξηση 43.1% που καταγράφηκε το 1ο εξάμηνο του 2019, βασίστηκε πάνω απ’ όλα στη συνεισφορά της CSI, ενός ηγέτη στα λογισμικά αυτόματων εταιρικών πληρωμών στην Βόρεια Αμερική, που η Edenred απέκτησε στις αρχές του 2019. Η οργανική ανάπτυξη των Συμπληρωματικών Λύσεων ανήλθε στο 13.2% και προκάλεσε αισθητή άνοδο στις Εταιρικές Υπηρεσίες Πληρωμών που πλέον περιλαμβάνουν εικονικές κάρτες πληρωμών, λύσεις για τον οικονομικό διακανονισμό των πληρωτέων λογαριασμών, λύσεις για την κάλυψη των εταιρικών εξόδων, λύσεις για την μεταφορά κεφαλαίων και τη δημιουργία προγραμμάτων, όπως αυτές που παρέχονται από την ΙΑΤΑ.

 

 •  Λειτουργικά έσοδα ανά περιοχή δραστηριοποίησης

(σε εκατ. ευρώ)

Πρώτο εξάμηνο 2019

Πρώτο εξάμηνο 2018

% μεταβολή

(καταγράφηκε)

% μεταβολή
(like
-for-like)

Ευρώπη

422

362

+16.4%

+13.6%

Λατινική Αμερική

266

243

+9.9%

+14.5%

Υπόλοιπος Κόσμος

60

35

+68.9%

+22.1%

Σύνολο

748

640

+16.8%

+14.4%

 

Στην Ευρώπη, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13.6% like-for-like (+16.4% όπως καταγράφηκε) στα 422 εκ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 56% των συνολικών λειτουργικών εσόδων του Ομίλου.

Στη Γαλλία, τα λειτουργικά έσοδα έφτασαν τα 128 εκ. ευρώ, σημειώνοντας μία αύξηση 8.6% like-for-like. Στις Παροχές Εργαζομένων παρατηρήθηκε ισχυρή ανάπτυξη της λύσης Ticket Restaurant μέσα από πολλές νέες συνεργασίες κυρίως με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με την μεταφορά, την περίοδο αυτή, 60.000 CM-CIC χρηστών που διαθέτουν κάρτες σίτισης στην ψηφιακή πλατφόρμα της Edenred. Οι καινοτομίες που έλαβαν χώρα, όπως η πληρωμή μέσω κινητού και η απευθείας πληρωμή σε πλατφόρμες παραγγελίας φαγητού έκαναν τη λύση Ticket Restaurant ακόμα πιο ελκυστική, με πάνω από 900.000 κατόχους κάρτας Ticket Restaurant στη Γαλλία να απολαμβάνουν πρόσβαση σε τέτοιες ψηφιακές υπηρεσίες. Η Edenred Γαλλίας επωφελήθηκε επίσης από την ανάπτυξη της πλατφόρμας employee engagement ProwebCE, καθώς και, από τις λύσεις καρτών καυσίμων white-label για μεγάλους εμπόρους λιανικής, όπως οι Carrefour και Intermarché.

Τα λειτουργικά έσοδα στην Ευρώπη, εξαιρώντας τη Γαλλία, αυξήθηκαν κατά 15.9% like-for-like στην εξεταζόμενη περίοδο (+20.1% όπως καταγράφηκε) και σε ποσό έφτασαν τα 294 εκ. ευρώ. Η απόδοση της Edenred απογειώθηκε με τη διαρκή δημιουργία ψηφιακών λύσεων και καναλιών διανομής, που οδηγούν σε ευκολότερη πρόσβαση στην αναπτυσσόμενη, ακόμα, αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε βελτιώσεις στους υπόλοιπους τομείς δραστηριοποίησης. Μέσα σε αυτό το εξάμηνο, η UTA ακολούθησε την στρατηγική επέκτασης, πανευρωπαϊκά, μέσα από την εφαρμογή νέων τρόπων πληρωμής διοδίων και υπηρεσίες συντήρησης οχημάτων. Τα νούμερα του πρώτου μισού του 2019 αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες εξαγορές της TRFC στη Μεγάλη Βρετανία, της Easy Welfare στην Ιταλία και των Merits & Benefits και Ekivita στο Βέλγιο.

Τα λειτουργικά έσοδα στη Λατινική Αμερική, ανήλθαν στα 266 εκ. ευρώ, με αύξηση 14.5% like-for-like (+9.9% όπως καταγράφηκε). Η περιοχή αντιπροσωπεύει το 36% των λειτουργικών εσόδων του Ομίλου.

Στη Βραζιλία, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12.3% like-for-like (+7.1% όπως καταγράφηκε) μέσα στους έξι πρώτους μήνες της χρονιάς. Η Edenred κατάφερε να προσελκύσει νέους πελάτες στον τομέα Παροχών Εργαζομένων, σε ένα περιβάλλον όπου η ανεργία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Ο επιχειρηματικός κλάδος επωφελήθηκε από μία θετική βάση σύγκρισης, καθώς η σταδιακή της ανάκαμψη έλαβε χώρα από το 2ο μισό του 2018. Επιπλέον, οι Λύσεις Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου κατέγραψαν ισχυρότατες πωλήσεις σε μια σχετικά αναξιοποίητη αγορά όπου η Edenred ενισχύει το επιχειρηματικό της μοντέλο με νέες προϊοντικές πρωτοβουλίες, όπως οι πληρωμές διοδίων και οι λύσεις συντήρησης οχημάτων.

Στο πρώτο μισό του 2019, στην Ισπανόφωνη Λατινική Αμερική, τα λειτουργικά έσοδα σημείωσαν αύξηση 20.4% like-for-like (+17.3% όπως καταγράφηκε). Αυτή η σταθερή ανάπτυξη επετεύχθη μέσα από την προσέλκυση νέων πελατών, κυρίως στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσφέροντας λύσεις Παροχών Εργαζομένων και Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου. Στο κομμάτι της Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου, ο Όμιλος ενίσχυσε την ηγετική του θέση στο Μεξικό με την υπογραφή αποκλειστικών συμβάσεων, όπως αυτό με την BPfleet. Επίσης, φρόντισε να εφαρμόσει επιτυχημένα προγράμματα από άλλες χώρες, όπως το Ticket Car και το Empresarial. Τέλος, κατά το πρώτο μισό του 2019, οι επιδόσεις στην περιοχή επωφελήθηκαν και από μία ευνοϊκή βάση σύγκρισης.

Στον Υπόλοιπο Κόσμο, τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 60 εκ. ευρώ, αύξηση 68.9% όπως καταγράφηκε. Πέραν της ενσωμάτωσης της CSI στη Βόρεια Αμερική στις αρχές της χρονιάς, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν επίσης από την ισχυρή οργανική ανάπτυξη κατά 22.1%, προερχόμενης κυρίως από την πολύ καλή απόδοση της κάρτας μισθοδοσίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο καινοτόμο πρόγραμμα Κινήτρων & Επιβράβευσης στην Ταϊβάν.

 

 • Άλλα έσοδα: 29 εκ. ευρώ

Τα υπόλοιπα έσοδα ανήλθαν στα 29 εκ. ευρώ, με αύξηση 19.1% like-for-like και 15.6% όπως καταγράφηκε. Η αύξηση οφείλεται εν μέρει στην γενικότερη άνοδο των επιτοκίων[6], αντανακλώντας ένα καλό momentum στις διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου. Το πρώτο μισό του 2019 εμφανίστηκε επίσης και μια μικρή αύξηση στα επιτόκια συγκεκριμένων Ευρωπαϊκών χωρών, εκτός Ευρωζώνης. Τέλος, τα υπόλοιπα έσοδα επωφελήθηκαν από μία ευνοϊκή βάση σύγκρισης.

 

 • EBITDA: Αύξηση 23.0% στα 310 εκ. ευρώ

Τα έσοδα EBITDA ανήλθαν στα 310 εκ. ευρώ για το πρώτο μισό του 2019, σε σύγκριση με τα 251 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 14.6% like-for-like και κατά 23.0% όπως καταγράφηκαν. Το όριο των EBITDA έφτασε το 39.9%, δηλαδή +2 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο.

 

 • EBIT: Αύξηση 15.6% στα 249 εκ. ευρώ

Τα έσοδα EBIT του πρώτου εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 15.6% όπως καταγράφηκε στα 249 εκ. ευρώ. Στα like-for-like, αυξήθηκαν κατά 34 εκ. ευρώ ή κατά 15.4%. Το currency effect μείωσε τα EBIT κατά 3.1%, ενώ το scope effect τα αύξησε κατά 7 εκ. ευρώ μέσα στην ίδια περίοδο, στο 3.3%.

Το νούμερο των 249 εκ. ευρώ των EBIT για το πρώτο μισό του 2019 συμπεριλαμβάνει τα λειτουργικά EBIT των 220 εκ. ευρώ και τα άλλα έσοδα των 29 εκ. ευρώ.

Τα λειτουργικά EBIT αυξήθηκαν κατά 15.6% όπως καταγράφηκαν και κατά 14.9% like-for-like, στα 220 εκ. ευρώ.

 

Λειτουργικά EBIT ανά περιοχή

(σε εκατ. ευρώ)

Πρώτο εξάμηνο 2019

Πρώτο εξάμηνο 2018

% μεταβολή

(καταγράφηκε)

% μεταβολή
(like-for-like)

Ευρώπη

130

110

+17.5%

+13.2%

Λατινική Αμερική

91

85

+7.9%

+12.8%

Υπόλοιπος Κόσμος

7

2

+225.6%

+102.6%

Holding & Άλλα

(8)

(7)

+13.6%

-14.0%

Σύνολο

220

190

+15.6%

+14.9%

 

Στην Ευρώπη, τα λειτουργικά EBIT αυξήθηκαν κατά 13.2% like-for-like και κατά 17.5% όπως καταγράφηκαν. Στη Λατινική Αμερική, η αύξηση των λειτουργικών EBIT έφτασε το 12.8% like-for-like και 7.9% όπως καταγράφηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης της απόδοσης της Βραζιλίας. Στη βάση της καταγραφής, η περιοχή δέχθηκε ένα αρνητικό currency effect γενικότερα.

Τα λειτουργικά περιθώρια EBIT ανήλθαν κατά 29.4% για το πρώτο μισό του 2019. Σε like-for-like, η βελτίωση κατά 0.1 μονάδα στα λειτουργικά περιθώρια ήταν το αποτέλεσμα της καλής λειτουργικής μόχλευσης, κυρίως μέσω της επανεπένδυσης κάποιων κερδών στην τεχνολογία και στην καινοτομία που βοήθησε στην ανάπτυξη του Ομίλου. Όπως καταγράφηκε, το περιθώριο των λειτουργικών EBIT ελαττώθηκε κατά 0.3 μονάδες, συμπεριλαμβανομένης και της επίδρασης των πρόσφατων εξαγορών και του αρνητικού currency effect στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές.

 

 • Καθαρό κέρδος: 146 εκ. ευρώ

Σε επίπεδο καθαρού κέρδους, το μερίδιο του Ομίλου έφτασε τα 146 εκ. ευρώ για το πρώτο μισό του 2019, με άνοδο 17.9% σε σχέση με πέρυσι.

Άλλα έσοδα και έξοδα ανήλθαν σε καθαρά έξοδα 12 εκ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2018, τα καθαρά έξοδα ήταν 3 εκ. ευρώ και εκεί προστίθενται άλλα 4 εκ. ευρώ από έξοδα εκτός παγίων που αφορούν στις εξαγορές.

Το καθαρό κέρδος περιλαμβάνει επίσης τα καθαρά έξοδα των 14 εκ. ευρώ, τον φόρο επί των καθαρών κερδών 69 εκ. ευρώ και τους μη ελεγχόμενους τόκους των 14 εκ. ευρώ.

 

 • Ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών

Το business model της Edenred δημιουργεί υψηλή ρευστότητα. Το πρώτο μισό του 2019 τα κεφάλαια από δραστηριότητα πριν από άλλα έσοδα και έξοδα (FFO) ανήλθαν στα 264 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 200 εκ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Η αύξηση των FFO έφτασε το 32.6% όπως καταγράφηκε και το 22.8% like-for-like.

Ο Όμιλος είχε καθαρό χρέος 1.63 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2019, σε σύγκριση με τα 1.19 δισ. ευρώ που είχε στο τέλος Ιουνίου του 2018. Χάρη στη μεγάλη ρευστότητα των 567 εκ. ευρώ που δημιουργήθηκε τον τελευταίο χρόνο, η Edenred μπόρεσε να πετύχει σημαντικές εξαγορές μέσα σε αυτή την περίοδο που αποτιμώνται σε 798 εκ. ευρώ συνολικά. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει κατά βάσει τις απορροφήσεις των CSI και TRFC, που και οι δύο έγιναν τον Ιανουάριο του 2019. Η μεταβολή στο καθαρό χρέος περιλαμβάνει επίσης 91 εκ. ευρώ σε αποδόσεις στους μετόχους, άλλα 91 εκ. ευρώ λογιστική διαφορά σχετικά με την IFRS 16 και 27 εκ. ευρώ λόγω currency effect και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ από ΤΗΝ ΑΡΧΗ της ΧΡΟΝΙΑΣ

 

 • Η Edenred ολοκληρώνει την εξαγορά των CSI και TRFC

Στις αρχές Ιανουαρίου, η Edenred ολοκλήρωσε την απορρόφηση της Corporate Spending Innovations (“CSI”), μιας από τις ηγέτιδες εταιρείες στην παροχή αυτοματοποιημένων εταιρικών πληρωμών στη Βόρεια Αμερική. Τον ίδιο μήνα, ο Όμιλος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 80% των μετοχών του Ομίλου The Right Fuelcard Company (“TRFC”), του 4ου κατά σειρά παρόχου καρτών καυσίμων στην Αγγλία.

Οι δύο εταιρείες ενσωματώθηκαν πλήρως στις οικονομικές αναφορές της Edenred από την 1η Ιανουαρίου 2019.

 

 • Η Edenred αποκτά πλατφόρμες employee engagement σε Ιταλία και Βέλγιο

Τον Μάιο του 2019, η Edenred εξαγόρασε την Easy Welfare, τη no.1 πλατφόρμα employee engagement στην Ιταλία. Η συμφωνία ακολούθησε τη διπλή εξαγορά των Βελγικών Merits & Benefits και Ekivita τον Ιανουάριο, των κυριότερων παραγόντων στις πλατφόρμες employee engagement στο Βέλγιο. Με αυτές τις συναλλαγές, η Edenred καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των εταιρειών που θέλουν να ενισχύσουν την αφοσίωση των εργαζομένων τους, των κινήτρων και της αγοραστικής τους δύναμης.

Η Edenred δραστηριοποιείται ήδη στο κομμάτι αυτό στη Γαλλία, την Αγγλία, την Ιταλία και την Τσεχία. Αυτές οι εξαγορές πολλαπλασιάζουν τις ευκαιρίες για cross-selling και ενδυναμώνουν το portfolio του Ομίλου στο κομμάτι των Παροχών Εργαζομένων.

Η εξαγορά των τριών αυτών εταιρειών θα συνεχίσει να προσφέρει στα EBIT της Edenred από το 2019 και έπειτα.

 

 • Αποκλειστική συνεργασία με την Itaú Unibanco στη Βραζιλία, που εγκρίθηκε από τις αρχές ελέγχου αγοράς

Οι αρχές της Βραζιλίας, δηλαδή η Brazilian Central Bank (BACEN) και η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Αγοράς (CADE), ενέκριναν την αποκλειστική συνεργασία που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2018 με την Itaú Unibanco, την μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της Βραζιλίας.  Η συμφωνία αφορά στη διάδοση των Παροχών Εργαζομένων της Edenred στη Βραζιλία.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι να συνδυαστεί η μοναδική τεχνογνωσία της Edenred με την Itaú Unibanco που διαθέτει εξαιρετική απήχηση και πολύ δυνατούς επιχειρηματικούς δεσμούς, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της Edenred στην ελκυστική αγορά Παροχών Εργαζομένων της Βραζιλίας.

Επιπλέον, η Itaú Unibanco θα γίνει μειοψηφικός κάτοχος του 11% των μετοχών της Ticket Serviços, ώστε να εδραιωθεί η συνεργασία όσο το δυνατόν καλύτερα.

Η συμφωνία θα ενταχθεί στα EBITDA της Edenred από την πρώτη χρονιά μετά το κλείσιμό της που αναμένεται το καλοκαίρι του 2019.

 

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

 

 • Διορισμός στην Εκτελεστική Επιστροπή

Στις 15 Ιουλίου 2019, η Marie-Laurence Bouchon ορίστηκε Vice President, Communications της της Edenred και έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. Είναι υπεύθυνη για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία του Ομίλου.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2019

Με δεδομένη τη σταθερή επίδοση του πρώτου εξαμήνου, η Edenred διατηρεί την πεποίθηση για μια καλή χρονιά και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της για επιτάχυνση των μεσοπρόθεσμων στόχων του 2019:

 • Αύξηση λειτουργικών εσόδων like-for-like πάνω από 7%
 • Αύξηση λειτουργικών EBIT like-for-like πάνω από 9%
 • Αύξηση κεφαλαίων από δραστηριότητες πριν από άλλα έσοδα και έξοδα (FFO) like-for-like πάνω από 10%

Στο 2ο μισό της χρονιάς, ο Όμιλος αναμένει να διατηρηθεί η ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές και σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης.

Η Edenred θα συνεχίσει να αποκομίζει έσοδα από την ολοκλήρωση των πρόσφατων εξαγορών και συνεργασιών με τις πλατφόρμες employee engagement και τα έμμεσα κανάλια διανομής, για να επιταχύνει την ανάπτυξη της λύσης Παροχών Εργαζομένων, την επέκταση μέσα από διάφορες εταιρείες στις λύσεις Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου στην Ευρώπη και την είσοδο στην αγορά Εταιρικών Πληρωμών της Βόρειας Αμερικής, που βρίσκεται σε ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η Edenred επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της να παραμείνει ένας ψηφιακός ηγέτης της βιομηχανίας με πίστη στην στρατηγική καινοτομίας και εξαγορών της και με απώτερο στόχο να προσφέρει νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου. Ο Όμιλος βρίσκεται σε καλό δρόμο βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς του για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε πελάτες και χρήστες δημιουργώντας κατ’ επέκταση σταθερή και κερδοφόρα ανάπτυξη.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Edenred στοχεύει στην καταγραφή EBIT ανάμεσα σε 520 και 550 εκ. ευρώ[7] σε ολόκληρο το 2019 έναντι των 461 εκ. ευρώ του 2018.

 

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

18 Οκτωβρίου, 2019: Έσοδα του τρίτου τετράμηνου του 2019

23 Οκτωβρίου, 2019: Capital Markets Day στο Λονδίνο

▬▬

 

Η Edenred, ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις πληρωμών για τον επιχειρηματικό κόσμο, φέρνει κοντά 830,000 εταιρικούς πελάτες, 47 εκατομμύρια χρήστες-εργαζόμενους και 1.7 εκατομμύρια συνεργαζόμενους εμπόρους, με παρουσία σε 46 χώρες. Χάρη στην παγκόσμια πλατφόρμα τεχνολογίας, ο Όμιλος διαχειρίστηκε 2.5 δισ. συναλλαγές το 2018, κυρίως μέσω εφαρμογών για κινητά, ηλεκτρονικών πλατφορμών και καρτών, αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω από €28 δισ. σε business volume.

Το προσωπικό των 8,500 ατόμων της Edenred δρα με τη δέσμευση να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των εργαζομένων, αυξάνοντας την αποδοτικότητα των εταιρειών και ενισχύοντας τα έσοδα των εμπόρων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω τριών επιχειρηματικών γραμμών:

•Παροχές Εργαζομένων (Ticket Restaurant®)

•Λύσεις Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου (Spendeo®)

•Συμπληρωματικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων Κινήτρων & Επιβράβευσης (Ticket Compliments®)

Η Edenred είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris και περιλαμβάνεται στους ακόλουθους δείκτες: CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe και MSCI Europe.

Τα λογότυπα και άλλα εμπορικά σήματα που αναφέρονται και περιλαμβάνονται σε αυτό το δελτίο τύπου είναι σήματα κατατεθέντα της Edenred S.A., των θυγατρικών της ή τρίτων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών της.

 

[1] Η Like-for-like ανάπτυξη αντιστοιχεί στην οργανική ανάπτυξη, δηλαδή στην ανάπτυξη με σταθερά πεδία ενοποίησης και συναλλαγματικών ισοτιμιών

[2] Earnings before interest, tax, depreciation and amortization: Είναι τα κέρδη μίας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, και το ποσό της απόσβεσης

[3] Earnings before interest and taxes: Κέρδη προ Τόκων και Φόρων.

[4] Προ άλλων εσόδων και εξόδων

[5] Υπολογισμένο βάσει προσεγγιστικής μέσης ισοτιμίας Real Βραζιλίας/Ευρώ για το 2ο μισό της χρονιάς, ισοδύναμο με την τιμή κλεισίματος στις 30 Ιουνίου 2019

[6] Το float αντιστοιχεί σε ένα μέρος του λειτουργικού κεφαλαίου κίνησης από την προπληρωμή κεφαλαίων από εταιρικούς πελάτες.

[7] Υπολογίστηκε με βάση την υπόθεση ότι η μέση συναλλαγματική ισοτιμία του Βραζιλιάνικου Ρεάλ με το Ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο θα είναι ίση με την αναλογία της 30ης Ιουνίου 2019

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Γλωσσάριο και κατάλογος αναφορών που απαιτούνται

 για την ορθή κατανόηση των οικονομικών πληροφοριών

 

 

Α) Κύριοι Όροι

 

 • Like-for-like, επιπτώσεις των αλλαγών στο πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης, currency effect:

Like-for-like ή η οργανική ανάπτυξη αντιστοιχεί σε συγκρίσιμη ανάπτυξη, δηλ. ανάπτυξη σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και πεδίο ενοποίησης. Ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει την επιχειρηματική απόδοση του Ομίλου.

Οι μεταβολές στη δραστηριότητα (like-for-like ή οργανική ανάπτυξη) αντιπροσωπεύουν αλλαγές στα ποσά μεταξύ της τρέχουσας περιόδου και της συγκριτικής περιόδου, προσαρμοσμένα για τις επιδράσεις στο νόμισμα και για τον αντίκτυπο των εξαγορών ή / και εκχωρήσεων.

Ο αντίκτυπος των εξαγορών εξαλείφεται από το ποσό που αναφέρθηκε για την τρέχουσα περίοδο. Ο αντίκτυπος των εκχωρήσεων εξαλείφεται από το ποσό που αναφέρθηκε για τη συγκριτική περίοδο. Το άθροισμα αυτών των δύο ποσών είναι γνωστό ως ο αντίκτυπος των αλλαγών στο πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης ή του αποτελέσματος εμβέλειας.

Ο υπολογισμός των μεταβολών της δραστηριότητας μετατρέπεται με τη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται κατά τη συγκριτική περίοδο και διαιρείται με το προσαρμοσμένο ποσό για τη συγκριτική περίοδο.

Το currency effect είναι η διαφορά μεταξύ του ποσού της περιόδου αναφοράς που μεταφράζεται με την ισοτιμία της περιόδου αναφοράς και του ποσού της περιόδου αναφοράς που μεταφράζεται με την ισοτιμία που ισχύει κατά τη συγκριτική περίοδο.

 

 • Business Volume:

Το Business Volume περιλαμβάνει τον συνολικό όγκο των Παροχών Εργαζομένων, των Κινήτρων & Επιβράβευσης, των Κοινωνικών Προγραμμάτων και των Εταιρικών Πληρωμών. Επιπλέον, περιλαμβάνει τον όγκο συναλλαγών της λύσης Φορητότητας & Διαχείρισης  στόλου και άλλων λύσεων.

 

 •  Issue Volume:

Το Issue Volume είναι η συνολική ονομαστική αξία των προπληρωμένων κεφαλαίων για όλες τις λύσεις πληρωμών που προσφέρει η Edenred στους πελάτες της σε εταιρικό και δημόσιο τομέα.

 

 • Όγκος Συναλλαγών:

Ο όγκος συναλλαγών αντιπροσωπεύει τη συνολική αξία των συναλλαγών που καταβλήθηκαν με μέσα πληρωμών κατά τη στιγμή της συναλλαγής.

Β) Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης που περιλαμβάνονται στην Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση της 30ης Ιουνίου του 2019

Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης που περιγράφονται παρακάτω παρουσιάζονται και συμφωνούν με τα λογιστικά στοιχεία στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση.

Δείκτης

Σημείωση αναφοράς στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Edenred για το 2019 στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση

Λειτουργικά έσοδα

Τα λειτουργικά έσοδα αντιστοιχούν σε:

 • Λειτουργικά έσοδα από προπληρωμένα κουπόνια που διαχειρίζεται η Edenred,
 • και λειτουργικά έσοδα από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως προγράμματα παροχής κινήτρων, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσίες σχετιζόμενες με εκδηλώσεις.

Αντιστοιχεί στο ποσό που χρεώνεται στον πελάτη της εταιρείας και αναγνωρίζεται κατά την παράδοση των λύσεων.

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα είναι οι τόκοι που δημιουργούνται από την επένδυση μετρητών κατά την περίοδο μεταξύ:

 • της ημερομηνίας έκδοσης και της ημερομηνίας αποπληρωμής των κουπονιών,
 • και της ημερομηνίας φόρτισης και της ημερομηνίας εξαργύρωσης των καρτών.

Οι τόκοι αντιπροσωπεύουν ένα στοιχείο των εσόδων εκμετάλλευσης και συνεπώς συμπεριλαμβάνονται στον προσδιορισμό του συνολικού εισοδήματος.

EBITDA

Το άθροισμα αυτό αντιστοιχεί στο συνολικό εισόδημα (λειτουργικά έσοδα και άλλα λειτουργικά έσοδα) μείον τα λειτουργικά έξοδα.

EBIT

Το σύνολο αυτό είναι το «Λειτουργικό κέρδος προ φόρων και λοιπών εσόδων», το οποίο αντιστοιχεί στο συνολικό εισόδημα (λειτουργικά έσοδα και λοιπά λειτουργικά έσοδα) μείον τα λειτουργικά έξοδα, τις αποσβέσεις, τις εξοφλήσεις (κυρίως άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα εσωτερικά παραγόμενα ή αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία) και τις μη λειτουργικές προβλέψεις. Χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό ανώτερων στελεχών και άλλων στελεχών, καθώς αντικατοπτρίζει την οικονομική απόδοση της επιχείρησης.

Το ΕΒΙΤ εξαιρεί τα καθαρά κέρδη από εταιρείες που έχουν λογιστικοποιηθεί με ίδια κεφάλαια και αποκλείει τα λοιπά έσοδα και έξοδα που περιλαμβάνονται στα «Λειτουργικά κέρδη, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του καθαρού κέρδους από εταιρείες που κατέχουν μετοχές».

Λοιπά έσοδα και έξοδα

Βλέπε σημείωση 10.1 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

Κεφάλαια από λειτουργίες (FFO)

Βλέπε ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών (Μέρος 1.4)

 

Γ) Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης που δεν περιλαμβάνονται στην Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση στις 30 Ιουνίου του 2019

Δείκτης

Ορισμοί και συμφωνίες με τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Edenred το 2019

Λειτουργικό EBIT

Αντιστοιχεί στο EBIT προσαρμοσμένο για άλλα λειτουργικά έσοδα.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIT) στις 30 Ιουνίου 2019 ανέρχονταν σε €220 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνουν:

 • €249 εκατ. ευρώ σε EBIT
 • μείον 29 εκατ. ευρώ σε άλλα λειτουργικά έσοδα.

 

 

 

Λειτουργικά έσοδα

 

 

Q1

Q2

 

FY

 

2019

2018

2019

2018

 

2019

2018

Σε Εκατ. Ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρώπη

213

183

209

179

 

422

362

 • Γαλλία

69

63

59

55

 

128

118

 • Υπόλοιπη Ευρώπη

144

120

150

124

 

294

244

Λατινική Αμερική

128

119

138

124

 

266

243

Υπόλοιπος κόσμος

28

17

32

18

 

60

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

369

319

379

321

 

748

640

               
 

Q1

Q2

 

FY

 

Αλλαγή που καταγράφηκε

Αλλαγή L/L

Αλλαγή που καταγράφηκε

Αλλαγή L/L

 

Αλλαγή που καταγράφηκε

Αλλαγή L/L

Επί %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρώπη

+16.4%

+13.8%

+16.4%

+13.4%

 

+16.4%

+13.6%

 • Γαλλία

+9.0%

+9.0%

+8.2%

+8.2%

 

+8.6%

+8.6%

 • Υπόλοιπη Ευρώπη

+20.3%

+16.3%

+20.0%

+15.6%

 

+20.1%

+15.9%

Λατινική Αμερική

+7.3%

+13.9%

+12.5%

+15.1%

 

+9.9%

+14.5%

Υπόλοιπος κόσμος

+64.1%

+20.9%

+73.5%

+23.1%

 

+68.9%

+22.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

+15.6%

+14.2%

+18.1%

+14.6%

 

+16.8%

+14.4%

 

  

Άλλα έσοδα, πρώην οικονομικά έσοδα

 

 

Q1

Q2

 

FY

Σε Εκατ. Ευρώ

2019

2018

2019

2018

 

2019

2018

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρώπη

4

4

4

3

 

8

7

 • Γαλλία

2

2

1

1

 

3

3

 • Υπόλοιπη Ευρώπη

2

2

3

2

 

5

4

Λατινική Αμερική

9

8

9

8

 

18

16

Υπόλοιπος κόσμος

1

1

2

1

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

14

13

15

12

 

29

25

               
 

Q1

Q2

 

FY

 

Αλλαγή που καταγράφηκε

Αλλαγή L/L

Αλλαγή που καταγράφηκε

Αλλαγή L/L

 

Αλλαγή που καταγράφηκε

Αλλαγή L/L

Επί %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρώπη

+11.9%

+12.0%

+28.5%

+28.8%

 

+20.0%

+20.2%

 • Γαλλία

-1.3%

-1.3%

-1.4%

-1.4%

 

-1.4%

-1.4%

 • Υπόλοιπη Ευρώπη

+24.0%

+24.1%

+56.2%

+56.7%

 

+39.6%

+39.9%

Λατινική Αμερική

+1.9%

+5.4%

+17.2%

+17.2%

 

+9.3%

+11.1%

Υπόλοιπος κόσμος

+42.5%

+66.0%

+59.3%

+90.0%

 

+50.9%

+78.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

+7.9%

+12.0%

+23.9%

+26.7%

 

+15.6%

+19.1%

 

 

Συνολικά έσοδα

 

 

Q1

Q2

 

FY

 

2019

2018

2019

2018

 

2019

2018

Σε Εκατ. Ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρώπη

217

187

213

182

 

430

369

 • Γαλλία

71

65

60

56

 

131

121

 • Υπόλοιπη Ευρώπη

146

122

153

126

 

299

248

Λατινική Αμερική

137

127

147

132

 

284

259

Υπόλοιπος κόσμος

29

18

34

19

 

63

37

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

383

332

394

333

 

777

665

               
 

Q1

Q2

 

FY

 

Αλλαγή που καταγράφηκε

Αλλαγή L/L

Αλλαγή που καταγράφηκε

Αλλαγή L/L

 

Αλλαγή που καταγράφηκε

Αλλαγή L/L

Επί %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρώπη

+16.3%

+13.7%

+16.6%

+13.6%

 

+16.5%

+13.7%

 • Γαλλία

+8.7%

+8.7%

+7.9%

+7.9%

 

+8.4%

+8.4%

 • Υπόλοιπη Ευρώπη

+20.3%

+16.4%

+20.5%

+16.2%

 

+20.4%

+16.3%

Λατινική Αμερική

+6.9%

+13.3%

+12.8%

+15.3%

 

+9.9%

+14.3%

Υπόλοιπος κόσμος

+62.9%

+23.5%

+72.8%

+26.8%

 

+67.9%

+25.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

+15.3%

+14.1%

+18.3%

+15.0%

 

+16.8%

+14.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA, EBIT και Operating EBIT

 

 

H1 2019

H1 2018

 

Αλλαγή που καταγράφηκε

Αλλαγή L/L

Σε Εκατ. Ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρώπη

168

135

 

+24.8%

+13.3%

 • Γαλλία

42

36

 

+17.0%

+5.5%

 • Υπόλοιπη Ευρώπη

126

99

 

+27.5%

+16.1%

Λατινική Αμερική

129

116

 

+11.1%

+11.8%

Υπόλοιπος κόσμος

18

6

 

+215.7%

+66.7%

Holding and others

(5)

(6)

 

+12.5%

-27.6%

 

 

 

 

 

 

EBITDA

310

251

 

+23.0%

+14.6%

 
 
 

 

H1 2019

H1 2018

 

Αλλαγή που καταγράφηκε

Αλλαγή L/L

Σε Εκατ. Ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρώπη

138

117

 

+17.6%

+13.6%

 • Γαλλία

31

30

 

+4.5%

+4.5%

 • Υπόλοιπη Ευρώπη

107

87

 

+22.2%

+16.7%

Λατινική Αμερική

109

101

 

+8.1%

+12.5%

Υπόλοιπος κόσμος

10

4

 

+137.4%

+90.2%

Holding and others

(8)

(7)

 

+13.6%

-14.0%

 

 

 

 

 

 

EBIT

249

215

 

+15.6%

+15.4%

 

 

 

 

H1 2019

H1 2018

 

Αλλαγή που καταγράφηκε

Αλλαγή L/L

Σε Εκατ. Ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρώπη

130

110

 

+17.5%

+13.2%

 • Γαλλία

28

27

 

+5.2%

+5.2%

 • Υπόλοιπη Ευρώπη

102

83

 

+21.4%

+15.7%

Λατινική Αμερική

91

85

 

+7.9%

+12.8%

Υπόλοιπος κόσμος

7

2

 

+225.6%

+102.6%

Holding και άλλα

(8)

(7)

 

+13.6%

-14.0%

 

 

 

 

 

 

Λειτουργικό EBIT

220

190

 

+15.6%

+14.9%

 
 

Συνοπτικός ισολογισμός

Σε Εκατ. Ευρώ

Ιούνιος 2019

Δεκ. 2018

Ιούνιος 2018

 

Σε Εκατ. Ευρώ

Ιούνιος 2019

Δεκ. 2018

Ιούνιος 2018

Περιουσιακά στοιχεία

 

ΟΦΕΙΛΕΣ

Φήμη/Πελατεία

1,604

976

965

 

Συνολικά ίδια κεφάλαια

(1,338)

(1,451)

(1,569)

Άυλα περιουσιακά Στοιχεία

606

432

427

   

 

 

 

Ιδιοκτησία & εξοπλισμός

139

52

48

 

Ακαθάριστο Χρέος

3,237

2,696

2,532

Επενδύσεις σε συνεργάτες

64

66

55

 

Προβλέψεις και αναβαλλόμενος φόρος

244

215

201

Άλλα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

144

123

124

 

 

 

 

 

Float

2,158

1,949

1,783

 

Κουπόνια σε κυκλοφορία (Float)

4,908

4,959

4,355

Κεφάλαιο Κίνησης εκτός float (assets)

277

233

228

 

Κεφάλαιο Κίνησης εκτός float (οφειλές)

1,122

851

701

Περιορισμένα μετρητά

1,574

1,402

1,248

 

 

 

 

 

Μετρητά & Ισοδύναμα

1,607

2,037

1,342

   

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

8,173

7,270

6,220

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

8,173

7,270

6,220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιούνιος 2019

Δεκ . 2018

Ιούνιος 2018

 

 

 

 

 

Συνολικό Κεφάλαιο Κίνησης

3,595

3,628

3,045

 

 

 

 

 

Από τα οποία float:

2,750

3,010

2,572