ΕΛΛΑΔΑ

Προϋποθέσεις Χρήσης της κάρτας Ticket Restaurant®

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κατωτέρω κείμενο πριν από τη χρήση της κάρτας Ticket Restaurant®. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και εφαρμόζονται στην Κάρτα. Η χρησιμοποίηση της Κάρτας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη της παρούσας συμφωνίας καθώς και των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο κείμενο αυτό. Αν κάποιο στοιχείο δεν είναι σαφές ή αντιληπτό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Λογαριασμός: Είναι ο ηλεκτρονικός λογαριασμός που σχετίζεται με την Κάρτα.
Συμφωνία: Είναι η παρούσα συμφωνία ως έχει σήμερα και όπως μπορεί κατά καιρούς να τροποποιηθεί.
Διαθέσιμη Αξία: Είναι η αξία που είναι φορτωμένη στην Κάρτα και είναι διαθέσιμη για ανταλλαγή με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση και ροφήματαστις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις.
Κάρτα: Είναι η κάρτα Ticket Restaurant® που εκδίδεται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Η συγκεκριμένη Κάρτα δεν είναι προϊόν ηλεκτρονικού χρήματος και ως εκ τούτου δεν υπόκειται στις προστατευτικές ρυθμίσεις των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών του Ν. 4537/2018, όπως ισχύει.
Αριθμός Κάρτας: Είναι ο δεκαεξαψήφιος αριθμός στην εμπρόσθια ή πίσω όψη της Κάρτας.
Εκδότης Κάρτας: Είναι η PrePay Technologies Limited (PPS), εταιρεία που εδρεύει στο Swindon Μ. Βρετανίας (4ος Όροφος, Station Square, οδός Gloucester 1, SN1 1GW).
Εταιρεία: Είναι το νομικό πρόσωπο, το ίδρυμα ή ο πράκτορας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα αυτό.
Ανέπαφος (contactless): Είναι η δυνατότητα πληρωμής που δίδεται στον Κάτοχο για να πληρώσει, με την εμφάνιση και μόνο της Κάρτας σε σημείο πώλησης για συναλλαγές μέχρι 50€ (όπως το ποσό αυτό τροποποιείται κατά καιρούς).
Εξυπηρέτηση Πελατών: Είναι το κέντρο επικοινωνίας που αντιμετωπίζει ερωτήσεις και αιτήματα για τις υπηρεσίες σε σχέση με την Κάρτα. Στοιχεία επικοινωνίας για την Εξυπηρέτηση Πελατών αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος.
Mastercard International Incorporated: Είναι η Mastercard International Incorporated, τα κεντρικά γραφεία της οποίας βρίσκονται στις ΗΠΑ (2000 Purchase Street, Purchase, New York, 10577, USA).
Ένδειξη Αποδοχής Mastercard: Είναι η ένδειξη της Mastercard International Incorporated που υποδηλώνει αποδοχή της Κάρτας.
Συμβεβλημένη Επιχείρηση: Είναι η επιχείρηση κάθε είδους που προσφέρει γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση και ροφήματα (όπως ενδεικτικά εστιατόρια, ταχυφαγεία, κυλικεία, εταιρείες τροφοδοσίας, κ.λπ.) η οποία έχει συμβληθεί με το Δίκτυο Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων του Διαχειριστή Προγράμματος και προσφέρει γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση και ροφήματαμέσω του συστήματος Ticket Restaurant®.
Ο Λογαριασμός μου: Είναι το πεδίο στον διαδικτυακό τόπο ή την εφαρμογή για κινητές συσκευές που επιτρέπει την σύνδεση με το Λογαριασμό του Χρήστη έτσι ώστε μπορεί να ενεργοποιήσει την κάρτα του, να δει λεπτομέρειες του Διαθέσιμου Υπολοίπου και το ιστορικό των Συναλλαγών αλλά και να διαχειριστεί την Κάρτα του. «Ο Λογαριασμός μου» παρέχει επικαιροποιημένη ενημέρωση για το Λογαριασμό του Χρήστη και θα απαιτηθεί σύνδεση με το διαδίκτυο για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στο Λογαριασμό.
PIN: Είναι ο Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (Personal Identification Number).
Πρόγραμμα: Είναι το Πρόγραμμα Ticket Restaurant®, στο πλαίσιο του οποίου έχει εκδοθεί η Κάρτα.
Διαχειριστής/Διαχειρίστρια Προγράμματος: Είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε. που εδρεύει στο Μοσχάτο (Θεσσαλονίκης 147), έχει ΑΦΜ 094438998, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και αριθμό ΓΕΜΗ 002163601000.
Συναλλαγή: Είναι οποιαδήποτε ανταλλαγή αξίας στην Κάρτα με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση και ροφήματα  από τους Κατόχους της Κάρτας είτε απευθείας στις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις ή μέσω του διαδικτύου με την online χρήση της Κάρτας.
Δικτυακός Τόπος (Website): Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση www.ticketrestaurantcard.gr που επιτρέπει την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την Κάρτα και περιέχει αντίγραφο της παρούσας. Στο πεδίο www.ticketrestaurant.gr/terms είναι διαθέσιμοι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ενώ στο πεδίο αυτό θα αναρτώνται, επικαιροποιημένες εκδόσεις αυτών.
Χρήστης: Είναι το πρόσωπο που έχει οριστεί από την Εταιρεία για τη χρήση της Κάρτας και έχει συμβληθεί στην παρούσα Σύμβαση με το Διαχειριστή του Προγράμματος.
CVC (Card Verification Code): Είναι ο Κωδικός Επαλήθευσης της Κάρτας.
 
2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
2.1 H παρούσα Κάρτα είναι μία επαναφορτιζόμενη, προπληρωμένη κάρτα. Δεν είναι πιστωτική κάρτα, δεν είναι χρεωστική κάρτα.
2.2 Η παρούσα Κάρτα έχει εκδοθεί από τον Εκδότη της Κάρτας, κατόπιν άδειας από την Mastercard International Incorporated. Το σήμα Mastercard είναι καταχωρημένο σήμα που ανήκει στην Mastercard. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Χρήστη σε σχέση με τη χρήση της Κάρτας υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή του Προγράμματος και του Χρήστη. Αν ο Χρήστης αντιμετωπίσει δυσκολίες στη χρήση της Κάρτας, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών ή με την Εταιρεία. Η κυριότητα της Κάρτας παραμένει στον Εκδότη της Κάρτας, ενώ ο Χρήστης αποκτά μόνο δικαίωμα χρήσης της Κάρτας, κατά τα εδώ οριζόμενα. Αν ο Χρήστης αντιμετωπίζει προβλήματα με τη χρήση της Κάρτας, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών.
 
3. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
3.1 Ο Χρήστης μπορεί να λάβει την Κάρτα μόνον αν έχει οριστεί ή επιλεγεί ως επιβεβαιωμένος Χρήστης από την Εταιρεία προς το Διαχειριστή του Προγράμματος. Αν η Διαχειρίστρια του Προγράμματος δεν μπορέσει να πιστοποιήσει επαρκώς τις πληροφορίες για το Χρήστη, θα ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή θα απορρίψει την αίτηση.
3.3 Η Κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν ενεργοποιηθεί. Ο Χρήστης ενεργοποιεί την Κάρτα μέσω της εφαρμογής MyEdenred ή του ιστότοπου www.myedenred.gr ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνοδευτική επιστολή της Κάρτας. Εναλλακτικά, ο χρήστης ενεργοποιεί την Κάρτα καλώντας την αυτοματοποιημένη τηλεφωνική υπηρεσία (βλ. άρθρο 17.3) και επιλέγοντας «Ενεργοποίηση Κάρτας» από τις επιλογές του μενού.
3.4 Κατά την ενεργοποίηση της Κάρτας, θα δοθεί στο Χρήστη ένας τετραψήφιος προσωπικός κωδικός αναγνώρισης (Personal Identification Number, στο εξής ΡΙΝ). Ο Χρήστης θα πρέπει να φυλάσσει το ΡΙΝ πάντοτε σε ασφαλές μέρος και να μην αποκαλύψει ποτέ σε κανέναν το ΡΙΝ του. Αν ο Χρήστης ξεχάσει το ΡΙΝ του, μπορεί να το ανακτήσει, μέσω της mobile εφαρμογής MyEdenred® ή επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 801 300 3615.
3.5 Ο Χρήστης μπορεί να καταχωρίσει την Κάρτα του, δημιουργώντας Λογαριασμό στην εφαρμογή MyEdenred® ή στο διαδικτυακό τόπο www.myedenred.gr Αυτό θα επιτρέψει στον Χρήστη να χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες οnline υπηρεσίες αλλά και να διαχειρίζεται την Κάρτα του 24/7 (ιστορικό συναλλαγών, υπόλοιπο, φραγή κ.ά.).
 
4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
4.1 Η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συμβελημένες επιχειρήσεις κάθε είδους που προσφέρουν γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση και ροφήματα (όπως ενδεικτικά εστιατόρια, ταχυφαγεία, κυλικεία, εταιρείες τροφοδοσίας, κ.λπ.) οι οποίες έχουν συμβληθεί με το Δίκτυο Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων και εμφανίζουν το σήμα αποδοχής της Mastercard.
4.2 Ο Χρήστης θα πρέπει να δώσει την εξουσιοδότηση και τη συγκατάθεσή του για κάθε συναλλαγή. Οι συναλλαγές θα εκλαμβάνονται ως εξουσιοδοτημένες και γνήσιες, εφόσον:
4.2.1 Η κάρτα τοποθετηθεί ενώπιον συσκευής ανέπαφης συναλλαγής (contactless), αναγνωστεί και γίνει αποδεκτή από τη συσκευή αυτή.
4.2.2 Χρησιμοποιηθεί ο αριθμός ΡΙΝ ή άλλος κώδικας ασφαλείας της Κάρτας που είναι προσωπικός του Χρήστη
4.2.3 Χρησιμοποιηθεί η Κάρτα και ο Χρήστης έχει εξουσιοδοτήσει και εγκρίνει τη συναλλαγή με υπογραφή ή απόδειξη
4.2.4 Χρησιμοποιηθεί ο αριθμός CVC και η ημερομηνία λήξης της Κάρτας ή αν παρασχεθεί άλλος κωδικός ή κώδικας ασφαλείας (για συναλλαγές on line)
4.3 Η Κάρτα είναι μία επαναφορτιζόμενη, προπληρωμένη κάρτα το οποίο σημαίνει ότι η Διαθέσιμη Αξία της μειώνεται κατά την Πλήρως Αφαιρούμενη Αξία. Προκειμένου να καταστεί εφικτή μια Συναλλαγή θα πρέπει η Πλήρως Αφαιρούμενη Αξία να είναι μικρότερη ή ίση με το Διαθέσιμο Υπόλοιπο στην Κάρτα. Δεν είναι δυνατή η χρήση της Κάρτας αν η Πλήρως Αφαιρούμενη Αξία είναι μεγαλύτερη από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο ή αν παρέλθει η ημερομηνία λήξης της Κάρτας.
4.4 Ο Χρήστης δεν μπορεί να διακόψει μια Συναλλαγή αφότου έχει δοθεί η σχετική έγκριση, δεδομένου ότι από το σημείο αυτό η Συναλλαγή λογίζεται ότι έχει ληφθεί από τον Εκδότη της Κάρτας. Ο Χρήστης θα θεωρείται υπεύθυνος για όλες της συναλλαγές για τις οποίες έχει δώσει την έγκριση.
4.5 Ο Χρήστης μπορεί να μπορεί να ελέγξει το Διαθέσιμο Υπόλοιπο οποτεδήποτε, είτε μέσω της mobile εφαρμογής MyEdenred® είτε καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών (βλ. άρθρο 17 για λεπτομέρειες).
4.6 Για λόγους ασφαλείας, οι Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις που δέχονται την Κάρτα, θα πρέπει να αναζητούν έγκριση από τον Εκδότη της Κάρτας για όλες τις Συναλλαγές που διενεργεί ο Χρήστης.
4.7 Οι Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις ενδέχεται να μην μπορούν να επιτρέψουν τη Συναλλαγή αν δεν μπορέσουν να αποκτήσουν on line έγκριση από τον Εκδότη της Κάρτας.
4.8 Η Κάρτα αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος αναγνώρισης. Ο Εκδότης της Κάρτας θα απορρίπτει αιτήσεις έγκρισης από Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την Κάρτα για σκοπούς αναγνώρισης.
4.9 Η Κάρτα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για τις Συναλλαγές που περιγράφονται στην παράγραφο 4.1 και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάληψη μετρητών, για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υπολοίπων σε πιστωτικές κάρτες, για τραπεζικές υπεραναλήψεις, για πιστωτικές συμφωνίες ή για πληρωμή συνδρομών μέσω απευθείας πίστωσης και γενικότερα για καμία άλλη συναλλαγή πέρα από αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο 4.1.
4.10 Η Διαθέσιμη Αξία στο Λογαριασμό του Χρήστη δεν αντιπροσωπεύει χρηματική αξία και δεν μπορεί να αποδίδει κανενός είδους τόκο.
4.11 Ο Εκδότης της Κάρτας μπορεί να ζητήσει από το Χρήστη να παραδώσει την Κάρτα του οποτεδήποτε (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του παρόντος). Εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα είναι δυνατή η χρήση του όποιου Διαθέσιμου Υπολοίπου στην Κάρτα.
 
5. ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
5.1 Ο Χρήστης δε δύναται να φορτίζει μόνος του την Κάρτα. Εφόσον η Εταιρεία επιθυμεί τη φόρτιση της Κάρτας με επιπρόσθετες αξίες, τότε, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Προγράμματος και τον Εκδότη της Κάρτας, η αξία θα προστεθεί στη Διαθέσιμη Αξία της Κάρτας του Χρήστη.
5.2 Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η συχνότητα με την οποία επικαιροποιείται η Διαθέσιμη Αξία του σύμφωνα με το 5.1 εξαρτάται απόλυτα από τον προγραμματισμό και τις σχετικές επιλογές της Εταιρείας.
 
6. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
6.1 Η ημερομηνία λήξης της Κάρτας είναι τυπωμένη στην εμπρόσθια ή πίσω όψη της Κάρτας. Ο Χρήστης δε δύναται να χρησιμοποιήσει την Κάρτα αφότου παρέλθει η ημερομηνία λήξης της.
6.2 Καμία συναλλαγή δε θα διεκπεραιώνεται μετά τη λήξη της Κάρτας.
6.3 Τυχόν Διαθέσιμη Αξία που υπάρχει στην Κάρτα μετά τη λήξη της καθώς και τα σχετικά δικαιώματα, παραμένουν στο Διαχειριστή του Προγράμματος και δε μεταβιβάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο προς το Χρήστη.
 
7. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ - ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
7.1 Ο Εκδότης της Κάρτας μπορεί να περιορίσει ή να αρνηθεί την εξουσιοδότηση για χρήση της Κάρτας αν η χρήση της Κάρτας προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει παράβαση της παρούσας συμφωνίας ή αν ο Εκδότης της Κάρτας έχει λόγους να υποψιάζεται πως είτε ο κάτοχος της Κάρτας ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος έχει διαπράξει ή πρόκειται να διαπράξει κάποιο αδίκημα ή οποιαδήποτε άλλης μορφής παρανομία σε σχέση με την Κάρτα αυτή.
7.2 Αν χρειαστεί να διερευνηθεί μια συναλλαγή στην Κάρτα, ο Χρήστης θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Εκδότη της Κάρτας ή με όποιο άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον τούτο ζητηθεί.
7.3 Ο Χρήστης δεν επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο τη χρήση της Κάρτας.
7.4 Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις Συναλλαγές τις οποίες εξουσιοδοτεί για χρήση με την υπογραφή του, το PIN ή με απευθείας σύνδεση (on line).
7.5 Ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει και να απαλλάξει πλήρως τη Διαχειρίστρια του Προγράμματος, τoν Εκδότη της Κάρτας καθώς και τους διανομείς, συνεργάτες, υπαλλήλους, χορηγούς και παρόχους υπηρεσιών της καθώς και τους ομίλους των εταιρειών που οι παραπάνω ανήκουν, από τις δαπάνες οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας τυχόν εκκινήσει προς επιβολή των όρων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε παράβασή τους ή απατηλή χρήση της κάρτας ή του ΡΙΝ από το Χρήστη ή από πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε από το Χρήστη.
 
8. ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΕΣ, ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ Η ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
8.1 O Χρήστης θα πρέπει να μεταχειρίζεται την Κάρτα με την απαιτούμενη ιδιαίτερη επιμέλεια.
8.2 Σε κάθε περίπτωση απώλειας, κλοπής, απάτης ή άλλου κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Κάρτας ή αν η Κάρτα καταστραφεί ή λειτουργεί πλημμελώς ή λανθασμένα, ο Χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Εξυπηρέτηση Πελατών, όπου θα του ζητηθεί να αναφέρει τον σειριακό αριθμό της Κάρτας. Εναλλακτικά, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της Κάρτας μέσω της mobile εφαρμογής MyEdenred® (βλέπε την παράγραφο 17.2). 
8.3 Υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης θα έχει προβεί στην ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 8.2 και εφόσον το άρθρο 8.4 δεν εφαρμόζεται, ο Χρήστης δε φέρει ευθύνη για απώλειες που λαμβάνουν χώρα μετά τη στιγμή κατά την οποία θα γνωστοποιήσει την απώλεια ή κλοπή στην Εξυπηρέτηση Πελατών.. Αν υπάρχει Διαθέσιμη Αξία στην Κάρτα, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει από την Εταιρεία την αντικατάσταση της Κάρτας και τη μεταφορά της τελευταίας Διαθέσιμης Αξίας στη νέα κάρτα.
8.4 Στην περίπτωση που το αναφερθέν περιστατικό έχει προκληθεί συνεπεία παράβασης της παρούσας συμφωνίας από το Χρήστη, ή είναι προϊόν αμέλειας του Χρήστη ή αν γεννά εύλογες υποψίες απατηλής ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, ή αν ο Χρήστης παραλείψει να προβεί άμεσα σε ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 8.2, τότε ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημίες και απώλειες.
 
9. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
9.1 Η Κάρτα είναι αποδεκτή αποκλειστικά και μόνο εντός της Ελλάδας. Οποιαδήποτε συναλλαγή σε χώρα εκτός της Ελλάδας είναι απαγορευμένη και δε θα εξουσιοδοτηθεί.
 
10. ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
10.1 Αν ο Χρήστης έχει λόγο να πιστεύει ότι μια Συναλλαγή για την οποία χρησιμοποιήθηκε η Κάρτα του, έγινε με τρόπο μη εξουσιοδοτημένο ή αν ο Λογαριασμός του Χρήστη ενημερώθηκε λανθασμένα, τότε μετά από αίτημα του Χρήστη, ο Διαχειριστής του Προγράμματος θα εξετάσει το Λογαριασμό του Χρήστη και τις συνθήκες της Συναλλαγήςενώ ενδέχεται να ζητήσει από τον Χρήστη να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με τη Συναλλαγή αυτή.
10.3 Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, η αξία για την οποία υπάρχει διαφωνία δε θα είναι διαθέσιμη για να χρησιμοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η αξία της Συναλλαγής για την οποία υπάρχει διαφωνία μπορεί μεταγενέστερα να αφαιρεθεί από το Λογαριασμό του Χρήστη αν η Διαχειρίστρια του Προγράμματος ενημερωθεί ότι τελικά η Συναλλαγή ήταν γνήσια.
 
11. ΠΑΡΑΠΟΝΑ
11.1 Παράπονα σε σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει το πρώτον να απευθύνονται στη Διαχειρίστρια του Προγράμματος. καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 17.
 
12. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
12.1 Ο Διαχειριστής του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα όπως μονομερώς τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν αμοιβές και όρια, προβαίνοντας σε σχετική ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο www.ticketrestaurant.gr/terms. Ο Διαχειριστής του Προγράμματος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εύλογη γνωστοποίηση, όπου αυτό είναι δυνατό, για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή σε αμοιβές ή στο επίπεδο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Συνεπώς, ως επικρατέστεροι και ισχύοντες νοούνται οι επικαιροποιημένοι όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα www.ticketrestaurant.gr/terms. Για το λόγο αυτό συνιστάται στον Χρήστη να ξαναδιαβάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης τακτικά.
 
12.2 Η συνέχιση της χρησιμοποίησης της Κάρτας από το Χρήστη μετά την μεταβολή των όρων και προϋποθέσεων, συνεπάγεται τη δέσμευση του Χρήστη από τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.
 
 
13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ‘Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ
13.1 Εάν ο Εκδότης της Κάρτας ενημερωθεί από τον Διαχειριστή του Προγράμματος ότι ο Χρήστης έπαυσε να δικαιούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα για οποιοδήποτε λόγο, τότε η Κάρτα ακυρώνεται άμεσα και η Διαθέσιμη Αξία δε θα είναι πλέον διαθέσιμη για χρήση.
13.2 Ο Διαχειριστής του Προγράμματος δικαιούται οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ή να ακυρώσει την Κάρτα οποτεδήποτε, με άμεσο αποτέλεσμα (και μέχρις ότου επιλυθεί η διαφωνία του Χρήστη ή λήξει η Συμφωνία) εφόσον ο Χρήστης παραβιάσει τη Συμφωνία ή αν ο Χρήστης χρησιμοποιήσει ή προτίθεται να χρησιμοποιήσει την Κάρτα με τρόπο αμελή ή για δόλιους ή άλλους παράνομους σκοπούς ή αν ο Εκδότης της Κάρτας δε δύναται πλέον να επεξεργάζεται τις Συναλλαγές του Χρήστη εξ' αιτίας ενεργειών τρίτων μερών.
13.3 Αν ο Χρήστης επιθυμεί να καταγγείλει την παρούσα πριν τη λήξη της Κάρτας του, δύναται να το πράξει, επικοινωνώντας με την Εταιρεία και το Διαχειριστή του Προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι:
13.3.1 Ο Διαχειριστής Προγράμματος δεν έχει λόγους να πιστεύει ή να υποπτεύεται ότι ο Χρήστης δεν έχει ενεργήσει με δόλο και
13.3.2 Ο Διαχειριστής Προγράμματος δεν εμποδίζεται να πράξει το ίδιο, από οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανονισμό, διάταξη δικαστηρίου ή οδηγία αρμόδιας κανονιστικής αρχής.
13.4 Με την καταγγελία, οποιαδήποτε Διαθέσιμη Αξία δε θα είναι πλέον διαθέσιμη στην Κάρτα.
13.5 Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας από τις αναφερόμενες ανωτέρω ή όπου ο Εκδότης της Κάρτας έχει ενημερωθεί από τον Διαχειριστή του Προγράμματος ότι ο Χρήστης έπαυσε να δικαιούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα, όλα τα δικαιώματα σε σχέση με τη Διαθέσιμη Αξία θα παραμείνουν στον Διαχειριστή του Προγράμματος και δε θα περιέρχονται στο Χρήστη.
 
14. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
14.1 Η ευθύνη του Διαχειριστή Προγράμματος σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία (είτε είναι συμβατική είτε εξωσυμβατική, και στην οποία περιλαμβάνεται η αμέλεια, για παράβαση συμβατικής υποχρέωσης ή για όποιον άλλο τρόπο), υπόκειται στους κατωτέρω περιορισμούς και εξαιρέσεις:
14.1.1 Ο Διαχειριστής Προγράμματος δε θα έχει ευθύνη για οποιαδήποτε υπαιτιότητα προερχόμενη ευθέως ή εμμέσως από αιτίες ευρισκόμενες εκτός του ελέγχου του, στις οποίες περιλαμβάνονται και λόγοι αναφερόμενοι σε βλάβη υπηρεσιών δικτύου ή συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων.
14.1.2 Ο Διαχειριστής Προγράμματος, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό δε θα έχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια κερδών ή εμπορικής δραστηριότητας ή για ευθείες ή έμμεσες ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη καθώς επίσης και για οποιαδήποτε ειδική ή αποζημιωτική ευθύνη.
14.1.3 Εάν η Κάρτα είναι ελαττωματική εξαιτίας αμέλειας του Διαχειριστή Προγράμματος, η ευθύνη του περιορίζεται στην αντικατάσταση της Κάρτας.
14.2 Τίποτε στην παρούσα Συμφωνία δεν μπορεί να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη του Διαχειριστή Προγράμματος σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης που οφείλονται στην υπαιτιότητά του.
14.3 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, όλοι οι όροι ή εγγυήσεις που υπονοούνται ή αναφέρονται στο νόμο, ρητά εξαιρούνται.
14.4 Οι ανωτέρω εξαιρέσεις και περιορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 14, εφαρμόζονται και ισχύουν για κάθε ευθύνη των συνεργαζόμενων και ειδικότερα, για το Διαχειριστή του Προγράμματος, τον Εκδότη της Κάρτας για την Mastercard International Incorporated, για άλλους προμηθευτές, εργολάβους, πράκτορες, διανομείς και τους τυχόν δικούς τους συνεργαζόμενους, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι, έναντι του Χρήστη σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία.
14.5 Αν ο Χρήστης έχει οποιαδήποτε διαφωνία σε σχέση με Συναλλαγές που πραγματοποίησε χρησιμοποιώντας την Κάρτα, θα πρέπει να τις επιλύσει με την Συμβεβλημένη Επιχείρηση. Ούτε ο Εκδότης της Κάρτας ούτε ο Διαχειριστής του Προγράμματος έχουν ευθύνη για την ποιότητα, ασφάλεια, νομιμότητα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο για τα αγαθά ή και τις υπηρεσίες που αποκτώνται με την Κάρτα.
 
15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
15.1 Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας
Η Διαχειρίστρια του Προγράμματος είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ), καθώς και κάθε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας, οδηγίας ή αποφάσεων αρμοδίων αρχών για τους σκοπούς που καθορίζονται στη συνέχεια.
15.2 Σκοποί Επεξεργασίας
Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Διαχειρίστρια του Προγράμματος για τους σκοπούς:
- της δημιουργίας, έκδοσης, εκτύπωσης, αποστολής και ενεργοποίησης της Κάρτας
-της διαχείρισης του Λογαριασμού σας και των συναλλαγών σας,
- της απάντησης των αιτημάτων σας ή και της παροχής πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που περιγράφονται στους παρόντες όρους
-την ανάλυση στοιχείων για τη δημιουργία στατιστικών και την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας
-της εκπλήρωσης υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία
15.3 Κατηγορίες Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
Η Διαχειρίστρια του Προγράμματος σας ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:
- Προσωπικά δεδομένα τα οποία σχετίζονται με την ταυτότητά σας ή και την προσωπική σας ζωή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης, αξιομνημόνευτη ημερομηνία, ταχυδρομική διεύθυνση)
- δεδομένα που σχετίζονται με την επαγγελματική σας ζωή (επωνυμία εταιρείας, επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
- δεδομένα που σχετίζονται με οικονομικά σας στοιχεία (στοιχεία καρτών, στοιχεία συναλλαγών, αξίες φόρτισης, υπόλοιπα καρτών κλπ.)
- πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών μας όπως προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένα σχετικά με περιστατικά που αφορούν τη χρήση της Κάρτας, τυχόν επικοινωνίες μας)
15.4 Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στις ακόλουθες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας:
-Στην εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας μεταξύ της Διαχειρίστριας του Προγράμματος και εσάς
-Στην εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων μας για τη δημιουργία, έκδοση, εκτύπωση και αποστολή των καρτών σας και την ανάλυση στοιχείων για τη δημιουργία στατιστικών για την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας
- Στην εκπλήρωση των εννόμων υποχρεώσεων της Διαχειρίστριας του Προγράμματος
15.4 Παραλήπτες Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι προσβάσιμα από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διαχειρίστριας του Προγράμματος με αποκλειστικά δικαιώματα πρόσβασης σύμφωνα με την ανάγκη να γνωρίζουν. Τα προσωπικά σας δεδομένα κατά κανόνα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο και μπορούν συγκεκριμένα να αποκαλυφθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών:
- στον Εκδότη της Κάρτας για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και την επεξεργασία των σχετικών συναλλαγών
- σε παρόχους υπηρεσιών που είναι υπεύθυνοι για τεχνικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης των καρτών, τους παρόχους φιλοξενίας δεδομένω προκειμένου να υποστηρίξουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες
-σε δημόσιους φορείς κατόπιν σχετικού αιτήματος για την εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων της Διαχειρίστριας του Προγράμματος
15.5 Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
 Η Διαχειρίστρια του Προγράμματος διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται για τους προαναφερθέντες σκοπούς δεν θα μεταφερθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελλείψει απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 45 του ΓΚΠΔ) ή της θέσπισης κατάλληλων και επαρκών εγγυήσεων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, στην περίπτωση αυτή, τυπικές συμβατικές ρήτρες (άρθρο 46 του ΓΚΠΔ).
15.6 Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από την Διαχειρίστρια του Προγράμματος για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση των σκοπών επεξεργασίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, τα δεδομένα σας θα διατηρούνται για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων της Διαχειρίστριας του Προγράμματος, όπως για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς, για διάστημα που απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία και στη συνέχεια θα διαγράφονται ή θα ανωνυμοποιούνται, με την επιφύλαξη εκκίνησης τυχόν διαδικασιών οπότε τα δεδομένα σας θα διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται μετά τη λήξη αυτών των διαδικασιών.
15.7 Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένων των Δεδομένων
Σύμφωνα με τον ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης αλλά και διαγραφής των δεδομένων σας (εκτός εάν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των σκοπών επεξεργασίας ή για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση της Διαχειρίστριας του Προγράμματος). Υπό ορισμένες συνθήκες και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε και να λάβετε περιορισμό της δραστηριότητας επεξεργασίας δεδομένων, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση «gdpr.edenred.gr» ή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στα γραφεία της Διαχειρίστριας του Προγράμματος, στη διεύθυνση Θεσσαλονίκης 147, Μοσχάτο, ΤΚ 183 46.
Για κάθε άλλου τύπου αιτήματα ή παράπονα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εκπρόσωπο Προστασίας Δεδομένων στέλνοντας email στη διεύθυνση dpo.greece@edenred.com. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr).

16. ΓΕΝΙΚΑ
16.1 Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην ενάσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας από τον Διαχειριστή του Προγράμματος, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή αποκλεισμός της άσκησής του σε μεταγενέστερο χρόνο.
16.2 Τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες που περιγράφονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, δεν απευθύνονται σε ανηλίκους. Ο Χρήστης πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
16.3 Τυχόν μερική ή ολική ακυρότητα όρου του παρόντος δεν επηρεάζει το κύρος και την ισχύ των λοιπών.
16.4 Ο Διαχειριστής του Προγράμματος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες καθώς και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι πλήρη, ορθά και επαρκή, ωστόσο δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την ύπαρξη των στοιχείων αυτών. Συνεπώς, η Διαχειρίστρια του Προγράμματος ουδεμία αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά υποστεί ο Χρήστης, με αφορμή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας.
16.5 Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και οφέλη του που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία. Ο Χρήστης θα παραμένει υπεύθυνος μέχρις ότου όλες οι Κάρτες που έχουν εκδοθεί προς αυτόν έχουν ακυρωθεί ή έχουν λήξει και όλες οι Αξίες που οφείλονται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, έχουν πλήρως καταβληθεί και εξοφληθεί από τον Χρήστη. Ο Διαχειριστής του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει τα δικαιώματα και οφέλη του ή και υποχρεώσεις του,στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, οποτεδήποτε, χωρίς την προηγούμενη γνωστοποίηση του Χρήστη.
16.6 Κανένα τρίτο μέρος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα Συμφωνία δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλει οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, με την προϋπόθεση ότι ο Εκδότης της Κάρτας και η Mastercard International Incorporated με τις θυγατρικές της, θα μπορούν να επιβάλουν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας η οποία παρέχει δικαίωμα ή όφελος προς αυτές Η  Διαχειρίστρια του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα της χρέωσης σε ετήσια βάση έως του ποσού του 0,89€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από κάθε κάρτα, για τη διαχείριση του λογαριασμού.
16.7 Οι όροι χρήσης που περιγράφονται στο παρόν, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο ενώ αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

17. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
17.1 Αν ο Χρήστης χρειάζεται βοήθεια ή επιθυμεί να αναφέρει απώλεια ή κλοπή της Κάρτας, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών καλώντας 801 300 3615 (χρέωση απλής τηλεφωνικής κλήσης στην Ελλάδα) μεταξύ των ωρών 09:00-20:00, Δευτέρα έως Παρασκευή και 09:00-15:00, Σάββατο.
17.2 Η αναφορά κλοπής ή απώλειας Κάρτας είναι επίσης διαθέσιμη μέσω της mobile εφαρμογής MyEdenred®.
17.3 Αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές υπηρεσίες ελέγχου διαθεσίμου υπολοίπου είναι διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα στον αριθμό 801 300 3615 (Χρέωση απλής τηλεφωνικής κλήσης στην Ελλάδα. Για περαιτέρω χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας)
Η Mastercard και το εμπορικό σήμα Mastercard είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Mastercard International Incorporated.
Tελευταία ενημέρωση Ιούλιος 2023